הודעות שגיאה בפתיחת תיקים בתקשורת

 

  הודעות שגיאה בפתיחת תיקים בתקשורת:        

 

שגיאה

פתרון

סכום תשלומים על חשבון לא תואם בין בקשת הביצוע לשידור התיק

אין לשנות את הסכום בשדה: "סה " כ סכום ששולם לאחר שערוך" בטופס, הסכום נמשך אוטומטית כאשר יש פעולות תקבול בתיק (סה"כ התקבולים בתיק)

לא ניתן להזין המחאה מבנק זר וגם נתוני חשבון

לא ניתן להגיש בתקשורת בקשה לפתיחת תיק על המחאה בנק של הרשות הפלסטינית

קיים חוסר התאמה בשם הגורם מול המרשם

יש לבדוק שהשם של החייב רשום כפי שמוגדר במרשם האוכלוסין

לא ניתן לטעון פרטי חייב ממאגר חייבים

יש לבדוק שבפרטי הלקוח/חייב מעודכן שם פרטי + שם משפחה בשדות נפרדים

במידה ומדובר בחברה יש לוודא שבסוג זיהוי בחרו בח.פ ולא ת.ז

לא הועבר שדה חובה : Message/CaseDetail/FundsCase/DebtFundTypeID

יש לבדוק את תקינות הקרן : סוג קרן+ סכום קרן תואם לפעולת הקרן בתיק

לא ניתן להזין ערך חיובי בשדות 'ייפוי כח' ו'צורף ייפוי כח' בו זמנית

יש לבצע את הבדיקה בהגדרות הלקוח: יש לסמן את אחת מהאופציות; או הופקד ייפוי כח (לציין מס' ייפוי כח) או לצרף את מסמך ייפוי כח.

במידה והופקד ייפוי כוח בלשכה והגדרנו בהגדרות הלקוח שצורף אין צורך לצרף את הייפוי כוח במסמכים המצורפים לבקשה

טרם חלפו 30 יום מתאריך ההתראה שהוזן

יש לבדוק את תאריך פעולת "מכתב התראה (לפני ביצוע בהוצל"פ)" שמוקלד התאריך המקורי של משלוח ההתראה לחייב

לא הועבר שדה חובה : FundsCase/PromissoryNoteCheckNumber

השגיאה תתקבל בתיקי שטר/שיק ;יש לבדוק את תקינות פרטי הקרן בחוצץ קרנות בתיק הפנימי

לא הועבר שדה חובה : Message/LimitedAmountCaseDetail/WarningDeliveryDate

השגיאה תתקבל בתיקי חוב קצוב; חסרה בתיק פעולה של מכתב התראה (לפני ביצוע בהוצל"פ)

לא הועבר שדה חובה : .// FundsCase/FromDate

יש לבדוק את תקינות סכום פתיחת התיק. (שסכום פעולת הפתיחה אינו מאופס)

על נתוני החשבון להיות במאגר חשבון באי הכוח

יש לוודא שמוגדר חשבון בנק לחיוב (בהגדרה 31/32 . או בהגדרת הלקוח/לקוח אב- במידה ומחייבים ברמת לקוח) יש לוודא שחשבון הבנק לחיוב שהוגדר במערכת- תואם לחשבון הבנק שחתום בטופס הרשאה לחיוב חשבון שחתום בלשכה

לא הועבר שדה חובה : Message/MotionData/LawyerDetails/BankBranchID

יש לבדוק שמוגדר החשבון בנק לחיוב (בהגדרה 31/32 או בהגדרת הלקוח/לקוח אב- במידה ומחייבים ברמת לקוח)

הוזן אופן צירוף ריבית שגוי

יש לבדוק את כלל חישוב הריבית שמוגדר בפרטי הפעולה של הקרן

מספר חשבון לא חוקי

יש לבדוק את פרטי חשבון הבנק שהוזן בחוצץ קרנות בתיק

ת.ז של החייב לא קיימת ברשם

יש לוודא שסוג הזיהוי ומספר הזיהוי של החייב תואמים למה שמעודכן במרשם האוכלוסין

עדיין לא חלפו 30 ימים מיום מתן פסק דין. אין אפשרות להגיש את בקשת הביצוע

יש לבדוק את התאריך שמוזן בשדה "תאריך פס"ד/פיגורים" בתיק וכמו כן את התאריך שמוזן בפעולת קבלת פס"ד בחוצץ פעולות בתיק

העיר שהוזנה לא קיימת בטבלת הערים

יש לוודא שהמיקוד מופיע בהגדרה 39

לא הועבר שדה חובה : CaseDebtor/ZipCode

יש לבדוק שיש מיקוד בכתובת החייב

לא קיים ערך בשדה "ייפוי כח או צורף ייפוי כח"

יש לוודא בהגדרות הלקוח>הוצל"פ שמסומן V בהופקד ייפוי כוח בלשכה ושמוזן מספר ייפוי כוח ,במידה ולא הופקד ייפוי כוח בלשכה יש לצרף את המסמך לפעולת פתיחת התיק תחת סוג מסמך "ייפוי כוח"

חייב נפטר / חייב נפטר נא לפעול עפ"י נוהל נפטרים

חייב שנפטר

10א.  (א)  בקשת ביצוע נגד חייב שנפטר תוגש בהתאם להוראות אלה:

(1)   מונה מנהל עיזבון – יציין הזוכה בבקשת הביצוע את שם מנהל העיזבון; לבקשת הביצוע יצורף העתק צו בדבר מינוי מנהל העיזבון;

(2)   לא מונה מנהל עיזבון, וניתן צו ירושה או צו קיום צוואה – יציין הזוכה בבקשת הביצוע את היורשים לפי צו ירושה או הזוכים על פי צוואה, לפי העניין; לבקשת הביצוע יצורף העתק צו הירושה או צו קיום צוואה ובו יפורטו שמות היורשים או הזוכים על פי הצוואה, לפי העניין;

(3)   לא מונה מנהל עיזבון ולא ניתן צו ירושה או צו קיום צוואה יחולו הוראות אלה:

(א)   הזוכה יציין בתצהיר כי לאחר בדיקה שערך נמצא כי לא מונה מנהל עיזבון ולא ניתן צו ירושה או צו קיום צוואה, ויפרט בתצהיר, ככל הידוע לו, מיהם הזכאים לרשת את החייב שנפטר, ויציין אותם בבקשת הביצוע;

(ב)   עד להמצאת צו מינוי מנהל עיזבון, צו ירושה או צו קיום צוואה, יהיה ניתן לבצע הליכים ברישום בלבד, לרבות לפני המצאת אזהרה לפי החוק;

(ג)    מונה מנהל עיזבון, ניתן צו ירושה או צו קיום צוואה לאחר שבוצעו הליכים כאמור בפסקת משנה (ב), ימציא הזוכה העתק צו לפי העניין, ובהתאם לכך תומצא אזהרה והודעה על ההליכים שננקטו למנהל העיזבון, ליורשים או לזוכים לפי צוואה, לפי העניין – למי מהם שטרם הומצאה לו אזהרה בתיק.

          (ב)  היתה בקשת הביצוע, בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב לפי סעיף 81א1 לחוק, תומצא גם ההתראה לפי הסעיף האמור, לגורמים שצוינו בבקשת הביצוע לפי תקנת משנה (א).

          (ג)   נפטר החייב לאחר שנפתח תיק ההוצאה לפועל כנגדו, או נודע לרשם ההוצאה לפועל במהלך ניהול התיק כי החייב נפטר, יורה רשם ההוצאה לפועל כי יצוינו בתיק ההוצאה לפועל מנהל העיזבון, היורשים או הזוכים על פי צוואה או הזכאים לרשת הידועים לזוכה, לפי העניין, ויורה על דרכי המצאת החלטותיו ועל המשך ניהול ההליך בהתאם לתקנה זו.

מיום 22.5.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7226 מיום 21.2.2013 עמ' 797

הוספת תקנה 10א

המצאת צו לגביית חוב מכספי עיזבון

10ב.  צו לגביית חוב לפי סעיף 78א(א) לחוק יומצא בהתאם לתקנה

שם הפרטי והמשפחה של החייב הפוכים לאלו שהתקבלו מבדיקה במרשם האוכלוסין

יש לרשום את שם החייב כפי שקיים במרשם האוכלוסין. יש לבדוק שהשם מופיע בהתאם בתעודת הזהות של החייב.

התיק נדחה לבקשת בא כוח הזוכה

 בדרך כלל מדובר בבקשה להתנגדות ביצוע איחוד תיקים

חייב נמצא בפשיטת רגל

יש לפעול בהתאם לצו פשיטת רגל של החייב (קישור למאמרים באתר gov.co.il) של משרד המשפטים

הגשת בקשת חייב למתן צו כינוס והכרזה על פשיטת רגל

הגשת תביעת חוב כנגד חייבים בתיקי פשיטות רגל, פירוקי חברות או חדלות פירעון של יחידים או תאגידים

בקשת נושה למתן צו כינוס ולהכרזת פשיטת רגל כנגד חייב

חייב מוגבל

עלפי מקורות מידע שונים

במידה וחייב אינו מסוגל לשלם או חובותיו וכנגדו מתנהלים הליכים בהוצאה לפועל, עומדת באפשרותו לבקש הכרזה עליו כחייב מוגבל באמצעים. אחת המשמעויות הראשיות הנובעות מכך עם הכרזה על חייב כמוגבל באמצעים, תיקי ההוצאה לפועל העומדים כנגדו מאוחדים לכדי תיק אחד. הליך זה נקרא "איחוד תיקים" 

המגבלות המוטלות על החייב הן: צו עיכוב יציאה מהארץ וחשבון הבנק שלו מוגבל (בהתאם להגבלה המוטלת על אדם לפי חוק שיקים ללא כיסוי). חייב מוגבל באמצעים איננו יכול לעשות שימוש בכרטיסי אשראי והוא מנוע מהקמת חברה ו/או ניהול חברה מבלי שראש ההוצאה לפועל נתן לו אישור מיוחד לכך.

בעקבות ההכרזה על חייב כמוגבל באמצעים מביאה לאלתר לעיכוב הליכים כנגדו. כעת, הזוכים לא יוכלו לנקוט כנגד החייב בהליכים שונים כגון עיקולים, צווי הבאה וכדומה.

טרם חלפו 30 יום או שחלפה מעל שנה ממועד המצאת התראה

 זוכה המעוניין להגיש תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל נדרש לשלוח לחייב התראה על כוונתו להגיש נגדו תביעה. את ההתראה עליו לשלוח לחייב בדואר רשום עם אישור מסירה, לפני הגשת הבקשה לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל.

מספר חשבון לא חוקי

מספר חשבון הבנק לזיכוי / חיוב אינו תקין. הגדרת חשבון הבנק נמצא בתוכנה בהגדרות מערכת > הגדרה מס' 31.

או בהגדרה ברמת לקוח/תיק תחת חוצץ "הגדרות" הוצל"פ

סכום התביעה אינו תואם

יש לוודא שסכום התביעה כפי שמופיע בפעולה "פתיחת תיק בהוצל"פ" ובטופס בקשה לפתיחת תיק, זהה לסכום כפי שמופיע בכתב התביעה. במידה והסכומים אינם זהים יש לבצע את השינויים הנדרשים.

הערך בשדה "מספר השיק" בחוצץ קרנות בתיק, גדול מ10 ספרות או ריק.

 בתיקים מסוג ביצוע שיק/שטר, במידה ומספר השיק עולה על 10 ספרות או השדה ריק תתקבל התראה בהתאם.

 

 

 

 

 

שדות נוספים
  • מודול: כלים שלובים
פורסם: Itamar - Wed, Feb 20, 2019. מאמר זה נצפה 878 פעמים.
לינק מקוון: http://kb.od.co.il/article.php?id=3237

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)