איך להדפיס מידע הכנסות

    איך להדפיס מידע הכנסות ?

 כלים שלובים > התראות > מידע - הכנסות > הדפס

 התראות כלים שלובים > מידע - הכנסות > הדפס

   מה התחדש בגרסה? [1.68]

 נוסף דו"ח הדפסה " מידע הכנסות - רחב "