הוספת פקודת יומן ברצף

איפה ?

 כותרת הנה"ח כפולה > הוסף פקודת יומן

מה התחדש בגרסה ? [1.76]

  למסך הוספת פקודת יומן נוסף כפתור

  לחיצה על הכפתור יפתח לאחר השמירה מסך להוספת פקודת יומן נוספת