תיאור שונה לכל תנועה

איפה ?

  תפריט הנה"ח כפולה > הוסף פקודת יומן

מה התחדש בגרסה ? [1.77]

  ברישום פקודת יומן ידנית, ניתן לרשום תיאור שונה לכל תנועה