SMS - הגדרת נוסחים קבועים

בהוספת הודעת SMS חדשה המערכת מאפשרת להקליד מלל חופשי או לצרף תוכן אשר הוקלד מראש לגוף ההודעה.

בהגדרה זו[הגדרה מס' 110] ניתן ליצור נוסחים שונים בהתאם לאפשרויות הקיימות בתוכנה ולהשתמש בהם בעת שליחת ההודעה. בתוכנה קיימים כארבע סוגי נוסחים:

1. גבייה מחייבים.

2. גבייה מלקוחות.

3. כללי.

4. תשלומים במס"ב.

האפשרות לשימוש בנוסחים אלו משתנה בהתאם לתפריט או לרשימה שבה נמצא המשתמש. לדוגמא:

בצלמית ישויות – ניתן לשלוח נוסחים "כלליים" והודעות שלא הוגדר עבורן נוסח.

בצלמית לקוחו ת – ניתן לשלוח נוסחים "גביה מלקוחות" והודעות שלא הוגדר עבורן נוסח.

בצלמית חייבים – ניתן לשלוח נוסחים "גביה מחייבים", "כללי", והודעות שלא הוגדר עבורן נוסח.

מתפריט SMS - נוכל לשלוח כל סוג נוסח כל עוד הוא לא מכיל שדות מיזוג מכרטיס לקוח או תיק.

להוספת נוסח חדש בהגדרת מערכת מס' 110 לחץ על הכפתור

בחלון שיפתח הזן את המידע בשדות הרלוונטיים:

שדות במסך "נוסח הודעה קבועה":

 

שם שדה

הסבר

הערות

קוד הודעה

מספר סידורי של ההודעה

שדה מערכת, נעול

תיאור מקוצר

שם הנוסח

הזנת מלל חופשי

סוג הנוסח

כללי, גבייה מחייבים, גבייה מלקוחות, תשלומים במס"ב.

בשדה זה יש לבחור באחת מ-4 האפשרויות הקיימות ברשימה. חשוב! בהתאם לסוג הנוסח שיבחר, כך גם תתעדכן רשימת השדות לבחירה באופן אוטומטי. שדות הבחירה הם אלה שיוצגו בנוסח ההודעה.

בחר שדה

בחירה בשדות מידע להוספה לנוסח ההודעה. רשימה השדות מתעדכנים באופן אוטמטי בהתאם ל"סוג הנוסח" שנבחר בשלב הקודם.

בחירה ב – "בחר שדה" יציג נתונים הקיימים בבכרטיס לקוח/ישות/חייב.
לדוגמא, אם תבחר סוג נוסח "גבייה מחייבים" תוכל לבחור להוסיף להודעה את השדות:
• שם פרטי חייב
• שם משפחה חייב
• מספר תיק
• שם בתיק
• שם לקוח
* שדה מידע יופיע בנוסח ההודעה בין סוגריים מרובעים  לדוגמא, [שם לקוח].

כפתור "הוסף"

להוספת השדות לנוסח ההודעה יש לבחור את השדה הרלוונטי ולאחר מכן ללחוץ על הכפתור

לשימוש בנוסח קבוע המכיל שדות מידע. באמצעות שימוש בשדות יופיע אוטומטית בהודעת ה SMS מידע המוזן במערכת בכרטיס לקוח/ישות/חייב.

נוסח ההודעה

מלל חופשי או שילוב של מלל ושדות מידע.

בחלון זה ניתן לשלב מלל חופשי המוקלד על ידי המשתמש בליווי שדות אוטומטיים שנבחרו.

דוגמא לנוסח "הסדרת חוב ללקוחות" משרד עורכי הדין המשלב מלל חופשי ושדות אוטומטיים:

דוגמא לנוסח "שנה טובה" ללקוחות משרד עורכי הדין המורכב ממלל חופשי בלבד:

פירוט הכפתורים בכותרת החלון

 - הצגת הנוסח. לחיצה על הכפתור תאפשר למשתמש לבצע שינויים בנוסח קיים

 - מחיקת נוסח קיים מהרשימה המוצגת.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות לתוכנה חיצונית כדוגמת אקסל/וורד/HTML

 - שינוי תצוגת הנתונים המוצגת. לחיצה על הכפתור תאפשר בחירת שדות לתצוגה.