הגדרות לקוח - הוצל"פ

בהגדרות לקוח - הוצאה לפועל יוצגו הגדרות הקשורות לתחום הוצאה לפועל ומשפיעות רק על הלקוח שבו הוגדרו.

חלק מההגדרות המוצגות יופיעו בעת פתיחת תיקים חדשים, בשידור בקשות פתיחת תיק בתקשורת ובמודול "רובוט עיקולים"

פירוט ההגדרות השונות

כלל חישוב - קביעת כלל חישוב עלפיו תתנהל יתרת החוב בתיקים המקושרים ללקוח.

סדר זיכוי תקבולים - קביעת סדר זיכוי. בהתאם לסדר הופעת הסעיפים השונים יזוכה התיק בקבלת תקבול.

הופקד יפוי כוח בלשכה - במידה ומסומן יש לציין את "מספר יפוי כוח בשדה". רישום זה מייתר את הצורך בצירוף מסמך יפוי כוח לתיק.

פטור מאגרות - סימון האם התיק חייב בתשלום אגרות.

לשכת הוצל"פ - בחירת לשכת ברירת מחדל בפתיחת תיק חדש ללקוח.

מסמך יפוי כח - בחירת מסמך יפוי כוח להוספה אוטומטית בפתיחת תיק חדש. [על יפוי הכוח להיות מתוייק באחד מתיקי הלקוח - עדיף בתיק "0"] בחירת יפוי הכוח יציג את המסמך באופן אוטומטי ברשימת המסמכים הנדרשים לצירוף בקשת פתיחת תיק.

אסמכתא לחשבון זיכוי - מסמך המהווה אישור לניהול חשבון. מספר האסמכתא ניתן בלישכת הוצאה לפועל. חשוב! רישום מספר האסמכתא יבטל את הצורך במסמך לניהול חשבון.

מסמך ניהול חשבון - במידה ולא קיים מספר אסמכתא ניתן להציג מסמך המאשר ניהול חשבון. חשוב! קישור המסמך בהגדרה זו יבטל את הצורך בצירוף תצלום חשבון בנק בפתיחת תיק חדש.

תיבות סימון - סימון התיבות או אחת מהן יהפוך את את הפעולה "מכתב התראה" למנהלי בהגשת תביעה או בביצוע הוצל"פ בהתאם.

% מהתקבול לרישום חיוב שכ"ט - במידה ומוגדר % לרישום, בעת רישום פעולה מסוג "תקבול" ירשם בהתאם חיוב בגובה מסוג שכ"ט בגובה האחוז שנקבע.

קבוצת גורמי עיקול - משרדים אשר רכשו את מודול "רובוט עיקולים" יכולים לקבוע קבוצת גורמי עיקול אשר יוצגו כברירת מחדל.

סדר זיכוי תקבולים - בחירת סדר תקבולים השונה מהסדר שקיים ברמת המערכת. במידה ונבחר סדר תקבולים ברמת לקוח. הוא זה שיקבע.