חיובים - כללי

סימון הגדרה זו יגרור הצגת התראה למתשמש במידה והמחייב יבצע רישום חיוב זהה.

השדות שיבדקו הן [תאריך] [משעה ועד שעה]