LEDES - הגדרת פרטי פריט חיוב

בסעיף זה נקשר בין פריט החיוב  במחירון הכללי לפריט החיוב כפי שהוגדר בכספים - רשימת קוד LEDES

חשוב לזכור! טרם ביצוע הגדרה זו יש להוסיף את פרטי החיוב המתאימים בהגדרה 166.

  1. לביצוע העדכון סמן את פריט החיוב הרצוי מתוך המחירון המשרדי  ולחץ על כפתור
  2. במסך פרטי חיוב לחץ על חוצץ הגדרות LEDES  ולאחריו על כפתור

להצגת רשימת קודי החיוב  יש ללחוץ על הכפתור

לאישור לחץ על כפתור

חשוב לזכור! ניתן לקשר קוד חיוב Ledes אחד לפריט חיוב אחד במחירון המשרד.