סגירת תיק לחיוב

בתוכנה קיימת אפשרות ל"סגירת" תיק לרישום חיובים ולהפקת מסמכים חשבונאים. לביצוע השינוי יש להכנס לכרטיס התיק > לחוצץ "הגדרות".

  • מחוצץ הגדרות > שורת התפריטים > עדכן.
  • סמן  בתיבת הסימון "פתוח להנה"ח" / "פתוח לחיוב".
  • שורת התפריטים > שמור.

ברישום חיוב או בהפקת מסמך חשבונאי תוצג ההתראה בהתאם